Стратегия за развитие на ОУ

Стратегия за развитие на ОУ

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,С.ДОБРА ПОЛЯНА, ОБЩ.РУЕН, ОБЛ. БУРГАС

 

 УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР  

ГЮЛСУМ ЕРЕДЖЕБ

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

                                                                Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“

 

За периода от 2020/2021 учебна година до 2023/2024 учебна година

 

 

  1. ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Училището като институция е отворена социална система със сложна

организация и функции. Училището решава както непосредствени задачи, така и

перспективни, за да премине от едно състояние в друго, т.е. едновременно да функционира и да се развива. Настоящата стратегия е за период от 4 години и обхваща училището като

цяло и неговите подсистеми. Периодът съвпада и с действието на:

  • Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР);
  • Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г.
  • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
  • Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности

Светът се променя и обновява. А сега се променя по-бързо от преди.

Всеки, който иска да неизостава от тези промени, трябва да побърза да променя своето мислене, своите знания и ценностна ориентация.

Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната

образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището и за изграждане на личности.Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в ОУ, и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.