Правилник за дейността на ОУ

Правилник за дейността на ОУ

УЧЕНИЦИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 113 (1) Учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

 

 1. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

 

 1. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

 

 1. да получават библиотечно-информационно обслужване;

 

 1. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

 

 1. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

 

 1. да участват в проектни дейности;

Чл. 114  (1) Учениците имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;  
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;  
 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;  
 4. да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник; облеклото му да не е провокативно и предизвикателно; да не се вижда бельо, да не е с джапанки; да не е със силен грим; да не демонстрира принадлежност към религия, секти,  и  др. течения. В учебен час не се допуска ученикът да бъде с шапка на глава, шал и ръкавици
 5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;  
 6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;  
 7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
 8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 10. да спазват правилника за дейността на институцията;
 11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;  
 12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.
 13.  да не напуска учебния час без разрешение на учителя;
 14.  да спазва училищните правилници, нормите на поведение в училище и обществото,  да не нарушава дисциплината и реда, определени от учителя в учебния час;
 15.  да не вписва оценки или каквато и да е друга информация в ученическата книжка и дневниците на паралелките, да не прави поправки в тях, да не ги изнася от училище или унищожава.
 16.  да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 17.  да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; при нанесени повреди и установяване на нарушителя,същият заедно с родител в 5-дневен срок  се задължават да  възстановят щетите, а при невъзможност да се разкрие извършителя на щетата, заплащането й става със средства събрани от целия клас;
 18. да носи винаги ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора, както и да я поднася за подпис на родителя/настойника след всяко вписване на оценки, забележки и съобщения;
 19. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
 20. да изпълнява учебните си задължения и да не ползва вулгарни и нецензурни определения и квалификации, както по отношение на съучениците си ,така и по отношение на преподавателите и служителите в училище;
 21. при наложена мярка “отстраняване от час” да не напуска училищната сграда и да се яви веднага в кабинета на директора/ зам. директора и след това при охраната на училището, където отстраняването му ще бъде отразено в специална книга, за което класния ръководител е длъжен незабавно да уведоми родителя/настойника/
 22.  във връзка със спазването на санитарно-хигиенните и здравословни изисквания в часовете по ФВС да се явява в съответното за сезона или място на провеждане облекло.
 23.  до 30.09. на настоящата уч.година да подвърже получените безплатни учебници и да ги съхранява в този вид до края на учебните занятия.
 24.  да не дъвче дъвка или да се храни по време на час.

27.  Неизпълнението на задълженията, предвидени в ЗПУО и в този правилник, е нарушение на училищната дисциплина.

 

Чл.115  При изгубен, скъсан, разрязан и негоден за употреба учебник ученикът/родителят/ възстановява  учебника не по-късно от 15.06. на съответната учебна година.Архив