ПРОЕКТНО – БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ПРОЕКТНО – БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ПРОЕКТНО – БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Защо е важно да се прилага в електронна среда ?

Учителите и учениците имат достатъчно време да осмислят и подготвят проектите

Могат да се ползват множество ресурси в интернет пространството  и извън него

Могат да развиват множество компетентности

Могат, въпреки дистанцията, учениците да работят активно в екип

Могат бързо да разширяват и променят обхвата на екипите и темите

Могат да имат авторски идеи и да бъдат  креативни

Могат да не бъдат много време пред компютрите

Какво е нужно за един добър проект?

1. Значимо съдържание

Учителите трябва да планират проектите така, че да са фокусирани върху важни теми и компетентности от учебните програми. Съдържанието трябва също да отразява онова, което според учителя е от съществено значение за темата. А за учениците съдържанието трябва да изглежда значимо от гледна точка на собствения им живот и интереси.

2. Потребност от знания

Много подходящо е да има интегрирано знание и  „въвеждащо събитие“, което ангажира интереса на учениците и предизвиква задаване на въпроси – кратък разказ, слука, филм, клип, въпрос и други. .

3. Мотивиращ въпрос /проблем/

Въпросът трябва да е провокиращ, с отворен край, комплексен и свързан със същината на онова, което искате учениците да научат. Той може да е абстрактен („Кога войната е оправдана?“,“ Въплатен в машина дух ли съм?“.), конкретен („Безопасна ли е водата, която пием?“) („Как можем да направим интернет страницата по-добра, за да се ползва от повече млади хора?“,

Проект без мотивиращ въпрос е като есе без теза. И без тезисно изречение читателят би могъл да открие водещата, главна мисъл на писателя, но с тезисно изречение основното твърдение става несъмнено. Без мотивиращ въпрос учениците може да не разберат защо ще работят по проекта.

4. Мнението и изборът на ученика

Този елемент на проектно-базираното обучение е от ключово значение. За да стане проектът смислен за учениците, колкото по-голяма е ролята на тяхното мнение и избор, толкова по-добре. При организирането на проектите обаче учителите трябва да се съобразяват с избора на учениците си и тяхната подготовка.

В случаите, когато изборът на учениците да е ограничен, те могат да изберат каква тема да проучат в рамките на по-общия мотивиращ въпрос или да изберат как да проектират, създадат или представят продуктите на проекта.

5. Компетенции, необходими в ХХІ век

Всеки проект трябва да осигурява на учениците възможност за изграждане на компетенциите, необходими за ХХІ век, като критично мислене, умения за сътрудничество и общуване, творчество и иновации, които ще им послужат добре на работното място и в живота. Учител в среда на проектно-базирано обучение изрично възпитава и оценява тези умения и често осигурява на учениците си възможност за самооценка.

В хода на работата по проектите учителят може да прецени колко добро е сътрудничеството и общуването в ученическите екипи, като следват правилата, изготвени съвместно с учителките. За насърчаване на уменията за сътрудничество се използват и ролеви игри и дейности ,органайзъри – на време и за задачи, упражнения за комуникационни и презентационни умения.

 

6. Задълбочено изследване

Учениците винаги намират работата по проекти по-смислена, ако провеждат същинско изследване.

С намирането на отговорите учениците поставят и изследват нови въпроси. Те синтезират събраната информация и я използват както в индивидуалните си задания по мотивиращия въпрос, така и за създаване на свързания с въпроса продукт на своя екип.

7. Критика и преразглеждане

В процеса на разработване на нови идеи и продукти ученическите екипи могат взаимно преразглеждат и критикуват работата си, като се придържат към указанията и образците. Учителят може да  преглежда и изследователските им бележки, чернови, проекти и планове, да провежда дистанционни индивидуални срещи и срещи с екипите, за да следи напредъка им.

Няколко примера :

Начален етап

Проектът включва тема по Околен свят 1 клас.

Учителят пуска кратък,  анимиран видеофилм на тема „Пролет“ /Уча се, Академико и др. със свободен достъп/   

Децата трябва да намерят и направят електронни „албуми“ със снимки на тема Пролет, както и общи „ пана„като изберат заедно най- подходящите за това.

 Може и чрез електронно „гласуване“ чрез емотикони . Учителят съдейства и прави общите „пана“ , ако не могат да се спарвят.

Учителят избира начин да мотивира учениците като озвучи тяхната „изложба „ като я обогати със свои любими снимки по темата или по друг начин.  

Прогиманазиален етап

Проектът „Направи своята стая“ може да включва познания по математика, физика, изкуства, предприемачество, технологии, компютри, български език и др., както и да „отвoри“ пред учениците врата към света на възрастните.

Учениците е необходимо не само да „изобразят“, но да изчислят какво и колко ще струва да бъде боядисана стаята, така както искат, колко, какви и на какво разстояние осветителни тела и технически средства ще има  и т. н.

След което  могат,  някой от тях да опишат любимите си занимания или това, което никога не биха направили в нея в есета или по друг начин, както и други – да „ поканят“ екипа от ученици и учители  на гости виртуално в нея.    

Гимназиален етап

Ако учителят и работят по екологичен проект, свързан с качеството на водите на мястото, където живеят.  Екипи от ученици проучват в интернет, по каталози, чрез филми и статии местни водоизточници, за да идентифицират замърсители и установят техните източници. По време на този проект учениците се свързват с експерти по земеделие, близки хора, които имат познания или практика по темата, научавайки примерно, че оттичането на фосфати може да бъде ограничено чрез направата на канавки около нивите. Класът документира проекта си с филм/филми, в който учениците представят резултатите от анализите на водите и обясняват значението на резултатите. Също така те събират данните и факти и за други населени места, за да правят сравнения и анализи. Но проектът не свършва дотук. Един ученик пита: „Защо да не направим нещо по проблема?“ И настина, по-късно класът се свързва с администрацията и успешно предлага програма за опазване на местната река, озаглавена „Осинови участък от брега“.

 

Използвани са материали на Джон Лармър, д.п.н. Джон Р. Мергендолер, Институт за образование „Бък”​

K. Frey Основни типовете проекти:

 1. Малки – те са с продължителност от два до шест часа и представляват подговителен момент за истинското проектно обучение, тъй като при тях липсват някои от фазите на този процес.
 2. Средни – при тях продължителността е от един – два дни до една седмица и позволяват да се разгърнат всички етапи, характерни за проектното обучение.
 3. Големи – с продължителност от една седмица до няколко години, като за целта на проекта се включват повече на брой групи или институции в сравнение с предишните типове.

 

Модели за планиране на проект с учебна цел

успехът на всеки проект до голяма степен зависи от качествената му организация, внимателното и детайлизирано планиране,

Вариант

Тема:
Тип на проекта:
Цел/и:
Клас/група:
Ресурси:
Междупредметни връзки:

Сценарий:
Резултати от проектната дейност:

Критерии за анализ на резултатите:

Самооценка и оценка:

Примерни критерии за избор на тема за проект

 • Да бъде актуална;
 • Да е точно и ясно формулирана, за да бъде разбираема за обучаваните;
 • Да е съобразена с познавателните възможности на учениците;
 • Да е съобразена с интересите на обучаваните;
  Да предполага индивидуална и групова работа;
  Да бъде съобразена с типа на проекта;
  Да е свързана с конкретно учебно съдържание;
  Да интегрира различни дейности и средства;
 • Да позволява постигането на различни по вид резултати – нематериални (знания, умения и компетенции) и материални (портфолиа, табла, таблици, схеми, модели, снимки, албу- ми и т.н.);
 • Да позволява стимулирането на творчество и оригиналност;
 • Да дава възможност за измерване и оценяване на очаквани резултати.
 • Една тема за проект може да бъде инициирана от педагози, ученици, родители или др. субекти като следствие от някакъв казус, нововъведение, природен феномен и т.н., но може да бъде зададена и наготово.

 

Примерни теми за проекти

• „Заедно можем повече”;

• „Рамо до рамо”;
• „Да протегнем ръка”;

 • „Моят роден край”;
 • „Нашите традиции и празници”;
 • „Здравословен начин на живот”;
 • „На езерото”;
 • „Културна перспектива”;
 • „Мечтите стават реалност”;
 • „Водата в живота на живите същества”;
 • „Нашето пътешествие в ... (Италия, Германия, Канада, Индия и др.)”;
 • “Мечтаната класна стая”;
 • „Нашият позелен дом”;
 • „Скритите съкровища на България” (Проучване на малко популярни забележителности в България);
 • „Кого гледат днес очите на цар Самуил?“ (Създаване на класна книга с информация и снимкови материални за различни хора);
 • Химията е забавна;
 • Биокторина;
 • Изготвяне на енциклопедия: „Живият свят около нас“;
 • Книга на класа на тема: “Щастието е навсякъде”;
 • “Моята автобиография” с примерни раздели: Аз, Аз в училище; Моето семейство, Моите приятели, Моят град и моят квартал, Моят характер;
 • Радио предаване на тема по интерес;
 • „Моята международна компания” (Предвижда се теоретично описание на компания с всички отдели и първата година на функционирането ѝ);
 • „Голямото ни европейско семейство”;
 • „Пътят на книгата”;
 • „От зърното до хляба”;
 • „Билките в родния край”;
 • „Бележити личности и събития в родния край”;
 • „Нашият училищен исторически музей”;
 • „Историята – нашето безценно богатство”;
 • „Пътеводител на географските обекти”;
 • „Моята мечтана професия”;
 • „Календар с празниците на различните етноси”;
 • „Наръчник на различните етноси”;
 • „Град на мечтите”;
 • „В света на техническите открития”.

 

Фази на процеса на обучение чрез проекти.

H. Gugjons разкрива следните основни стъпки на всеки проект и техните водещи характеристики:
 

Избор на идея и оформяне на тема, която съдържа проблем и позволява придобиването на опит:
▫ интегриране със ситуации и с реалния живот;

▫ ориентиране към интересите на учениците;
▫ обвързаност с обществената практика.

Съвместно оформяне на план за решаване на проблема:
▫ целенасочено планиране на проекта;
▫ самостоятелно планиране и организация на работата и самоотговорност.


Действено ориентиране при решаване на проблема: 

 социално учене чрез работа в групи, решаване на конфликти и др.

Проверяване на решението на проблема в действителността:

▫ ориентиране към продукта, който може да бъде под формата на: изложба, театрална постановка, вестник, постер, триизмерен модел и др.;

▫ интердисциплинарност;

▫ граници на проектното обучение.
 

 • Оценяване на процеса и резултатите от проекта. Той е свързан с отговор на въпросите:
  Постигнахме ли нашите цели?
  Кое беше успешно и къде срещнахме трудности?
 • Успешна ли беше съвместната работа в екипа?
  Какво ще научим за следващите проекти?

 

Оценяване на дейността и резултатите от проектното обучение

Оценяване на уменията формирани в проектната дейност

Познавателни умения

 • наблюдаване на познавателни обекти;
 • анализиране на свойства, белези на обекти и явления;
 • синтезиране на учебна информация;
  • сравняване на обекти по дадени признаци;
  • групиране на обекти по определени признаци;
  • формулиране на хипотези;
  • формулиране на обобщения и др.;

   

Практически умения
• извършване на измервания;
• работа с условни знаци;
• разчитане и попълване на таблици;
• ориентиране по географска карта;
• разчитане на диаграми;

 • извършване на елементарни опити и др.;

 

Методически умения

 • издирване на подходяща информация по дадена тема;
 • формулиране на въпроси и провеждане на интервюта;
 • решаване на проблеми;
 • подреждане на събраната информация в определена после-дователност;
 • подходящо съчетаване на текстова и визуална информация при оформяне на резултатите от учебната работа;
 • извършване на оригинално и естетически издържано оформление на продукта от проектната дейност;
 • презентиране на резултатите от работата пред другите участници в проекта, като се спазват различни критерии и т. н.;

Организационни умения

• планиране на самостоятелната и груповата работа;
• разпределяне на задачите в групата във всички фази от съвместната дейност;
• съгласуване на действията в различните етапи от груповата работа;
•обмисляне разпределението на ролите и взаимовръзката между тях при финалното презентиране на резултатите от работата;

Социални умения

• изслушване на чуждо мнение;
• изказване на собствено мнение;
• аргументиране на собствените идеи;
• активно дискутиране;
• оказване на помощ на други участници в обучението;
• търсене на помощ от другите;
• съвместна работа с различни партньори и т. н..

 

В тази връзка тук може да се добави следната примерна скàла от три степени, която е лесноприложима за оценяване на избрани умения от една или повече групи:

2 – критерият е покрит;
1 – критерият е частично покрит;
0 – критерият не е покрит.

Максимален брой точки 100, минимален брой - 0 точки

Оценяването под формата на бележка може да стане при следното разпределение на точките:

80 – 100 точки – отличен 6

60 – 79 – много добър 5
40 – 59 – добър 4
20 – 39 – среден 3

0 – 19 – слаб 2

 

Оценяване на проекти по отношение на ключовите компетентности

Примерни критерии и показатели по нея са следните:

Креативност и иновативност

• генериране на нови и стойностни идеи;
• демонстриране на оригиналност и изобретателност;
• споделяне на нови идеи с другите;
• отвореност и отзивчивост към различни гледни точки;

Критическо мислене и решаване на проблеми
• ефективно анализиране и оценяване на фактите, доводите, твърденията и мненията;
• анализиране и оценяване на алтернативни гледни точки;
• тълкуване на информацията и формулиране на изводи;
• решаване на непознати проблеми чрез различни подходи;

Комуникация и сътрудничество
• ефективно излагане на мисли и идеи, като се използват умения за вербална, писмена и невербална комуникация в разнообразни форми и контексти;

 • пълноценно изслушване за разкриване знанията, ценностите, поведенията и намеренията на другите;
 • ефективно комуникиране в разнообразна, мултикултурна и многоезична среда;
 • способност за работа в различни екипи;
   

Информационна, медийна и технологична грамотност

 • изследване на начините, по които хората интерпретират посланията, по които включват или изключват ценности и гледни точки, както и как медиите могат да влияят на мненията и поведенията;
 • използване на технологиите като средство за издирване, организиране, оценяване и предаване на информация;
 • използване по подходящ начин на цифровите технологии (компютри, медия плеъри, GPS и др.), комуникационните/ мрежови средства и социалните мрежи за достъп, управление, интегриране, оценка и създаване на информация за успешна работа в икономиката на знанието;

Житейски и кариерни умения

 • адаптивност към различни роли, професионални отговорности, графици и контексти;
 • проява на позитивно отношение към похвалите, неуспехите и критиките;
 • умения за планиране и управление на работата;
 • лидерство;
 • отговорно отношение с мисъл за интересите на по-голямата общност;

Познаване на съдържанието

• компетентност по основните учебни предмети;

• обща информираност;
• икономическа грамотност;
• гражданско съзнание;

• здравна грамотност;
• грамотност за заобикалящата среда.

примерна скàла от три степени, която е лесноприложима за оценяване на избрани умения от една или повече групи:

2 – критерият е покрит;
1 – критерият е частично покрит;
0 – критерият не е покрит.

 

Критерии за оценяване на резултатите/продуктите от проектното обучение

 • Подбран е подходящ вариант за оформянето на продукта;
 • Продуктът съдържа всички информационни елементи;
 • Налице е добър синхрон между резултатите от теоретичното проучване и практичаското приложение на знанията;
 • Добро съчетание между текстова и визуална информация;
 • Продуктът е издържан от естетическа гледна точка;
 • Продуктът е оригинален;
 • Продуктът има атрактивен вид.

 

Критерии за анализ и оценка на портфолио

  • Структура;
  • Съдържание на отделните части в портфолиото;
  • Прецизност и вариативност на решенията на поставените задачи;
  • Оригиналност и естетичност;
  • Тематична завършеност.

 

Ход на проекта:

1, Проучвателен етап  - събиране на информация и формулиране на тема

Използване на социални медии, социални мрежи,

2.Аналитичен етап – определяне на целите и задачите

Гугъл формуляри.  Blesk  Kahoot!

 

3. Практически етап – реализиране на проектните дейности

Презентации – съвместни проекти

Гугъл класна стая

Pixton

https://www.toonytool.com/

https://www.visualead.com/

https://thejigsawpuzzles.com/

 

4.Заключителен етап – представяне на резултатите

https://en.calameo.com/

https://www.ourboox.com/

Проектни е- книжка.

Ютуб – проектна продукти

Прези видио

Гугъл сайтове проектна книжка

 

 

Използвани са материали на Джон Лармър, д.п.н. Джон Р. Мергендолер, Институт за образование „Бък”​

 

 

 

 

 

 

 

Няколко примера :

Начален етап

Проектът включва тема по Околен свят 1 клас.

Учителят пуска кратък,  анимиран видеофилм на тема „Пролет“ /Уча се, Академико и др. със свободен достъп/   

Децата трябва да намерят и направят електронни „албуми“ със снимки на тема Пролет, както и общи „ пана„като изберат заедно най- подходящите за това.

 Може и чрез електронно „гласуване“ чрез емотикони . Учителят съдейства и прави общите „пана“ , ако не могат да се спарвят.

Учителят избира начин да мотивира учениците като озвучи тяхната „изложба „ като я обогати със свои любими снимки по темата или по друг начин.  

Прогиманазиален етап

Проектът „Направи своята стая“ може да включва познания по математика, физика, изкуства, предприемачество, технологии, компютри, български език и др., както и да „отвoри“ пред учениците врата към света на възрастните.

Учениците е необходимо не само да „изобразят“, но да изчислят какво и колко ще струва да бъде боядисана стаята, така както искат, колко, какви и на какво разстояние осветителни тела и технически средства ще има  и т. н.

След което  могат,  някой от тях да опишат любимите си занимания или това, което никога не биха направили в нея в есета или по друг начин, както и други – да „ поканят“ екипа от ученици и учители  на гости виртуално в нея.   

Гимназиален етап

Ако учителят и работят по екологичен проект, свързан с качеството на водите на мястото, където живеят.  Екипи от ученици проучват в интернет, по каталози, чрез филми и статии местни водоизточници, за да идентифицират замърсители и установят техните източници. По време на този проект учениците се свързват с експерти по земеделие, близки хора, които имат познания или практика по темата, научавайки примерно, че оттичането на фосфати може да бъде ограничено чрез направата на канавки около нивите. Класът документира проекта си с филм/филми, в който учениците представят резултатите от анализите на водите и обясняват значението на резултатите. Също така те събират данните и факти и за други населени места, за да правят сравнения и анализи. Но проектът не свършва дотук. Един ученик пита: „Защо да не направим нещо по проблема?“ И настина, по-късно класът се свързва с администрацията и успешно предлага програма за опазване на местната река, озаглавена „Осинови участък от брега“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример

Тема: България в семейството на Обединена Европа Тип на проекта: интерпроект, групов, средносрочен

Цели:

 • Учениците да се запознаят с българските народни обичаи, етнографските области и националните забележителности на България;
 • Да се формират умения за изследователска дейност по определена тема;
 • Да се формират умения за работа в екип;
 • Да се възпитава патриотизъм и любов към Родината;
 • Да се формират умения за презентиране на определени теми.

Клас: V клас

Ресурси: канцеларски материали, национални носии, мулти- медия, филмов материал за народните обичаи и природните за- бележителности, музикални записи, видеокамера

Междупредметни връзки: Музика, Изобразително изкуство, История, География, Информационни технологии

Сценарий:

Дейност

Ръково- дител

Мак. бр. учас- тни- ци

Ден/ Час

Забележка

Запознаване на учениците с проекта

Класен ръково- дител

27

Поне- делник 12.30 ч. 06.03. 2017 г.

Мотивиране на учениците (цели, задачи, очаквани резул- тати).
Учениците се разделят на 3 групи на случаен принцип, предоставят им се 3 плика със записани областите на работа: обичаи, природни забеле- жителности и етнографски бласти и всяка група и пред- ставител на групата изтегля един плик.

Работа с гру- пата „Народ- ни обичаи”

Класен ръково- дител

9

Втор-ник 12.30 ч. 07.03. 2017 г.

Провежда се дискусия с учени- ците и се определя народният обичай, който ще се представя. Чрез „мозъчна атака” се опре- делят дейностите по предва- рителната подготовка, за да се представи обичаят.

Работа в гру- па Национални забележител- ности

Класен ръково- дител

9

сряда 12.30 ч. 08.03. 2017 г.

На учениците се предоставят снимки от различни нацио- нални забележителности и те решават за кои три от тях ще направят проучване и ще изра- ботят постери.

Работа с гру- па „Етнограф- ски области”

Класен ръково- дител

9

Четвър- тък 12.30 ч. 09.03. 2017 г.

На учениците се поставя за- дача: Да определят за коя етнографска област ще напра- вят проучване и да планират дейностите за изработване на презентация.

 

Прожекция на филм за Национални- те забележи- телности

Класен ръково- дител

9

Класна стая

Петък 13.00 ч. 10.03. 2017 г.

Филмът ще даде още идеи на учениците за представянето на забележителности-те.

Посещение
в Етнограф-ския музей на учениците, работещи по национални- те обичаи.

Класен ръково- дител

9

Етнограф- ски музей

Поне- делник 13.00 ч. 13.03.- 2017 г.

Задачата е да наблюдават костюмите, които могат да се използват при представяне на обичая.

Посещение
в Етнограф- ския музей на учениците, работещи по етнографски- те области.

Класен ръково- дител

9

Етнограф- ски музей

Втор- ник 13.30 ч. 14.03. 2017 г.

Задачата е да се запознаят с характерните особеностите на избраната етнографска об- ласт – национални костюми, предмети.

Изготвяне на сценарий за представяне на обичая

Класен ръково- дител

9

Класна стая

Сряда 13.30 ч. 15.03. 2017 г.

Учениците представят проу- чванията за народния обичай и изготвят сценарий за пред- ставянето му, избират костю- мите и музиката, разпределят ролите.

Работа в група „Изра- ботване на презентация за Етнограф- ските обла- сти”

Класен ръково- дител

9

Компютъ- рен каби- нет

Поне- делник 12.30 ч. 20.03. 2017 г.

Учениците обсъждат събра- ната информация и изготвят презентация.

Работа в група „Изра- ботване на постер за На- ционалните забележител- ности”

Класен ръково- дител

9

Класна стая

Втор- ник 12.30 ч. 21.03. 2017 г.

Учениците обсъждат събра- ната информация и изготвят постери.

 

Подготовка за преставяне на проект- ните задачи по темата на всяка група

Класен ръково- дител

27

Класна стая

Сряда 12.30 ч. 22.03.- 2017 г.

Всяка група обсъжда как ще презентира работата си.

Работа по групи „Наме- рете чрез Ин- тернет адре- си на учили- ща в две от страните от Европейския съюз”

Класен ръково- дител

27

Компютъ- рен каби- нет

Четвър- тък 12.30 ч. 23.03.- 2017 г.

На учениците се предоставя възможност да изберат на слу- чаен принцип по две страни в Европейския съюз и да наме- рят по три адреса на училища.

Представяне на готовите продукти на отделните групи

Класен ръково- дител

27

Училище / салон

Пондел- ник 12.30 ч. 27.03. 2017 г.

Представянето на постерите, презентацията и обичая се за- снемат.

Обработка
на заснетия материал от представяне- то на групите

Класен ръково- дител

5

Компютъ- рен каби- нет

Втор- ник 12.30 28.03. 2017 г.

Филмът се обработва.

Изпращане на готовия филм.

Класен ръково- дител

3

Компютъ- рен каби- нет

Сряда 12.30 ч. 29.03. 2017 г.

Филмът се изпраща на избра- ните училища в страните от Европейския съюз.

Резултати от проектната дейност:
1.Изготвени презентации за природните забележителности на България;

 1. Заснет видеоматериал на представените народни обичаи;
 2. Изработени постери за Етнографските области на България;
 3. Изработен филм „България в семейството на обединена Европа” за училища от страни от Европейския съюз.

Оценяване:

• наблюдение на работата на всеки ученик
• оценяване на крайните продукти
1. критерии за оценяване на изработените презентации:

 • пълен обем на информацията;
 • спазване на изискванията за оформянето на отделните слайдове;
 • степен на сложност на визуализацията;
 • естетическо оформление на презентацията.

2. критерии за оценяване на представените обичаи:

пълнота на обичая;
адекватни костюми;
подбор на песни и инструментална музика; артистичност.

3. критерии за оценяване на изработените постери:

 • пълен обем на информацията;
 • използване на различни средства за визуализация – снимки, рисунки, текст;
 • естетическо оформление на постера.

 

 

 1. Пример

Постановъчна част на план за средносрочен проект

Тема: България в семейството на Обединена Европа Тип на проекта: средносрочен
Клас: VII
Цели на проекта:

Учениците да научат какво е Европейски съюз;
• Да получат информация за членството на България в ЕС;
• Да помислят върху връзката между тяхната страна и ЕС, както и върху това как ЕС оказва влияние върху всекиднев- ния им живот.
Ресурси: Презентации, Работен лист, ES-Consult-2.pdf, monitor2016-bg_bg.pdf, https://europa.eu/european-union/topics/education-training- youth_bg
 

Тематично разпределение на съдържанието:

Общо представяне на ЕС

1. Култура
2. Образование
3. Туризъм

Разпределение на дейностите:

No ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

  1. Представяне на презентация за ЕС.
  2. Дискусия.
  3. Работа по групи – попълване на работен лист
  4. Дискусия.
  5. Създаване на културен пътеводител.
  6. Групово изработване и представяне на табла с информация по темата.
  7. Изготвяне на доклад – презентация “Образование без граници“.
  8. Изготвяне на презентация за ролята на ЕС в областта на образованието.
  9. Изготване и провеждане на интервю. 
  10. Презентация на тема: “Фактори за развитието на туризма в България“
  11. Изготвяне на постер ,,Живописна и разнообразна природа’’ 
  12. Анализ на статистически данни ,,Близост до основни пазари’’.
  13. Изготвяне на туристически маршрут.

СРОК

4 седмица,

 

 

ПРОЕКТ „Манастирът Урвич и неговите монаси“, който се основава на следните основни цели:

история и цивилизации; занимания по интереси

Клас: VIII
Цели на проекта:

• Усъвършенстване на знанията по български език и тяхното практическо приложение;

 • Усвояване на знания за живота на хората в средновековна България, за ролята и мястото на манастирите, за географските специфики на района около крепостта и манастира Урвич, за особеностите на средновековната калиграфия – буквици (инициали) в средновековните текстове;
 • Развиване на умения за извличане на информация от раз- лични източници, за систематизиране и класифициране на информация, за работа с книга и с електронен носител на данни;
 • Възпитаване в родолюбие чрез разкриване красотата и висо- кото равнище на достиженията на средновековната българ- ска култура;
 • Развиване на въображението и изследователския дух на де- цата.

Ход на проекта:

Подготвителен етап

„...учениците и родителите се запознават с целите и задачите на проекта. Децата „се запалват“ за работа по темата. Учителят подбира подходящи материали и ги подготвя за използване от учениците. Превежда книжката „Буквицы“ и записва на българ- ски език информацията в няколко звукови файла, съобразно хро- нологическите особености на буквиците. Формират се екипите и се разпределят задачите за изпълнение.

Оперативен етап

Учениците се запознават с материалите, които касаят глобал- ната тема „Царският манастир Урвич и неговите монаси“ – кратки филмчета от YouTube за крепостта Урвич, археологическите раз- копки на крепостта и манастира, легендата за цар Ясен и скри- тото съкровище; проучват книжката Монасите от царския мана- стир Урвич“, предварително подготвените откъси от „История на България“ слушат неколкократно звуковите файлове за особено- стите на изработване на буквиците (инициалите) в славянската писменост и търсят сами информация по проблема в книг Интернет. ... Децата подготвят рисунките и текстовете за живота на монасите, като се опират на проучената книжка; рисуват за- главни букви по готови образци и изследват особеностите им в различните периоди на Средновековието. Изработват картосхема на околностите на манастира.

Продуктивен етап

Всички изработени материали се събират и комплектоват в готов продукт,.

Заключителен етап

Готовите продукти на всяко училище са представени пред родителската общност.